Privacy Policy

Privacyverklaring

Verantwoordelijkheden

Landslide Agencies B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder ander virusaanvallen op internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Landslide Agencies B.V. is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten via internet en het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
Landslide Agencies B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Als Landside Agencies B.V. betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is deze gerechtigd alle schade op u te verhalen.

Cookies

-Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek op onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker wordt herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

-Wij gebruiken functionele cookies, zoals sessie en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
-Verder gebruiken wij geen overige cookies
-Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

-Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:https://autoriteitpersoonsgegevens,nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en- post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u zich richten tot: info@angelsbenelux.com

Landslide Agencies B.V. respecteert de privacy van haar klanten en van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken wij uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wettelijke bepalingen

Landslide Agencies B.V., gevestigd aan de Ramgatseweg 13A, 4941 VN Raamsdonksveer, KvK nummer 69006822, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Doel van de verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze verplichtingen tegenover u na te komen, voor het onderhouden van een relatie met u en om uw bestellingen te kunnen verwerken. Indien u een account heeft aangemaakt op onze website, worden uw gegevens gebruikt voor het beheren van uw account.

Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de hiervoor bestemde doeleinden of dan wettelijk verplicht is.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Wij sturen uw gegevens alleen door naar derden als dat nodig is om aan onze verplichtingen tegenover u te voldoen. Indien u in gebreke bent met de betaling van een openstaande vordering die Landslide Agencies B.V. op u heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan organisaties als kredietcontrole- of incassobureaus ten behoeve van het uitvoeren van incasso’s en krediet- en identiteitscontroles. In geval van schending van enige wet- of regelgeving waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben en hier uitdrukkelijk en gemotiveerd een verzoek voor indienen.

Beschermen van uw gegevens

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Wij raden u aan ook uw eigen elektronische gegevensdragers goed en correct te beveiligen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, om ons te vragen deze aan te vullen of te verbeteren wanneer de gegevens onjuist of onvolledig zijn of om ons te vragen deze af te schermen of te verwijderen. Dit verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, voorzien van uw handtekening en onder vermelding van het adres waarop met u contact kan worden opgenomen. Wij zullen u vervolgens binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek berichten. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U kunt deze verzoeken schriftelijk aan ons doen door een e-mail te sturen aan info@angelsbenelux.com of per gewone post.

Toegang tot de website

De toegang tot onze website www.angelsbenelux.com en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustratie, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Landslide Agencies B.V. niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. Alle downloadbare afbeeldingen mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van onze klanten.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
-de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
-alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale op internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
-de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.