Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LANDSLIDE AGENCIES BV
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die betrekking heeft op door Landslide Agencies BV verder te noemen “verkoper”, te leveren producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2..In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1.De overeenkomst komt tot stand door mondeling en/of schriftelijke (order)bevestiging van verkoper of door feitelijke uitvoering door verkoper.
2.2.Alle aanduidingen in de overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van verkoper.
2.3.Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van verkoper ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1.De leveringen zijn Franco huis, zie pos 4.2. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan en de transportkosten door te berekenen.. 3.2.Goederen gelden als geleverd, als de goederen door koper zijn ontvangen. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
3.3.De opgave van leveringstermijnen in de overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, er kan nog maximaal 10 werkdagen na het einde van de levertermijn worden uitgeleverd.
3.4.Verkoper zal de goederen behoorlijk verpakken en beveiligen, dat ze bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
4. Prijzen en doorverkoop
4.1.Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2.Bij afname een bestelling/afname van minder dan 5 stuks, worden er transportkosten in rekening gebracht.
4.3 Het is de koper uitdrukkelijk verboden om de goederen op internet tegen een lagere verkoopprijs aan te bieden dan door verkoper aangegeven verkoopprijs.
5. Betaling
5.1.Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen mag het overeengekomen betalingskortingspercentage in mindering worden gebracht op het de factuur na aftrek van een eventuele creditnota. Het percentage wordt berekend over het bedrag exclusief BTW. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen. 5.2.Verkoper heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
5.3.Verkoper heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door verkoper, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
5.4.Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan verkoper vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
5.5.Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen. Alle kosten (incasso en/of gerechtelijk) worden verhaald op de koper.
5.6.De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor dit artikel betreft uitgesloten
6. Garantie
6.1.De koper kan een beroep doen op garantie, mits de koper of een afnemer niet in strijd heeft gehandeld met de verstrekte gebruiksaanwijzingen en voorschriften, te beoordelen door verkoper.
6.2.Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal verkoper de te leveren producten -naar de keuze van verkoper- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien verkoper de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan verkoper. De klant mag na schriftelijke toestemming van verkoper indien mogelijk ook de tekortkoming/schade zelf herstellen tegen een vooraf overeengekomen vergoeding met verkoper.
7. Reclames
7.1.Eventuele klachten over een door verkoper geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld, binnen 5 werkdagen na levering van de producten (incomplete, niet volgens bestelling of beschadigde leveringen), tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. De labels aan de producten moeten in originele vorm bevestigd zijn. Als het gebrek later wordt geconstateerd kan de klant maximaal 1 jaar na leverdatum een gebrek aan het product de verkoper schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
7.2.Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is verkoper niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval. Erkenning door verkoper van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.
8. Eigendomsvoorbehoud en risico
8.1.Alle door verkoper te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van verkoper, zolang de klant enige vordering van verkoper, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
8.2.De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
8.3.De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
8.4.Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor verkoper uit de terugneming voortvloeien.
8.5.Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent betalingscapaciteit, kan de verkoper de levering uitstellen tot de koper zekerheid van betaling heeft geleverd. De koper is dan aansprakelijk voor de schade van deze vertraagde levering.
9. Ontbinding en eigendomsvoorbehoud
9.1.De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
9.2.In geval van verzuim van de klant is verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. De goederen worden gecrediteerd tegen marktwaarde.
9.3.Verkoper is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. verkoper zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10. Overmacht
10.1.Verkoper is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
10.2.Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
10.3.Indien Verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Indien de koper kan aantonen dat de deellevering niet doeltreffende kan worden gebruikt, kan deze deellevering worden geretourneerd.
11. Aansprakelijkheid
11.1.Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper. 11.2.De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
11.3.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
11 Geschillen en toepasselijk recht
12.1.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
12.2.Op een met verkoper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.